Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa erbjuder tjänster med att utföra diverse åtgärder inom odlingslandskapet, i skyddade områden och på andra bevarandevärda områden som kräver en anpassad/målinriktad skötsel. Ofta handlar det om skötsel enligt en skötselplan eller kan det vara speciella åtgärder för en specifik art eller naturtyp.

Ekologa har bred erfarenhet och har utfört olika åtgärder för att gynna hotade arter inom odlingslandskapet i form av anpassad/målriktad skötsel. Företaget har bland annat genomfört åtgärder som t.ex. fagning, slåtter med lie och slåtterbalk, svedjningar/ bränningar, röjningar, utglesningar och stängeluppsättningar. Några av de arter som Ekologa hittills har arbetat med är arter med sk. åtgärdsprogram som t.ex. fältgentiana, kornknarr, mosippa, vityxne och brandgynnade arter samt spindelörtskinnbaggen.

Under 2011/2012 har Ekologa genomfört åtgärder inom skyddade områden med restaurering av ängsmark i syfte att gynna tidig fältgentiana. Åtgärderna har främst varit röjning, ansning av ljung och risväxter, fagning och manuell mossrivning.