Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekologa har stor erfarenhet och kunskapsbredd av att utarbeta underlag för framtagandet av den påverkansbedömning (förstudie, inventering och rapport) som ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som krävs vid en etableringen av en större grupp vindkraftsverk. Metodiken som används vid fältarbetet är Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper med inrapportering av alla hotade arter och signalarter samt andra regionalt intressanta arter som påträffas.

Efterfrågan på naturmiljöbeskrivningar och påverkansbedömningar av vindkraftsparker har fortsatt under 2012 och planeras även under 2013 med bl. a. Jönköpings län och Stockholms län.  

Nedan några av de senaste årens genomförda inventeringar och naturvärdesbedömningar
(inventeringar under 2011 och 2012 med Skogsstyrelsens metod för inventering av nyckelbiotoper).

Samtliga upprättade rapporter 2010-2012 är ej ännu offentliggjorda.

      Inventering av naturvärden vid Laxå i Örebro län 2012 

      Inventering av naturvärden vid Vaberget i Västernorrlands län 2012

      Naturvärdesbedömning vid Norra Vedbo i Jönköpings län 2011 

      Naturvärdesbedömning vid Varsvik i Stockholms län 2011

      Naturvärdesbedömning vid Skallberget i Västernorrlands län 2010

............................................................................................................................................................................


Under 2008 och 2009 har Ekologa (Jonas Wäglind) inventerat och upprättat påverkansbedömningar för 6 större vindkraftsparker med totalt
74 vindkraftsverk, i södra och mellesta Sverige. Alla påverkansbedömningar och inventeringsmaterial är fortfarande inte offentliga. 
Bakgrundsmaterial finns på beställarens hemsidor.
      
      Vindkraftsparken vid Risbrunn, innehållande 10 vindkraftverk, ligger strax väster om Sveg i Jämtlands län.  
    
      Påverkansbedömning
      Mark- och vegetationskartering vid Risbrunn i Jämtlands län 2009

      Miljökonsekvensbeskrivning Risbrunn (se punkt 1.4 - Beskrivning av utredningsgruppen)

      Vindkraftsparken vid Tandsjö, innehållande 12 vindkraftverk, ligger ca 5 mil söder om Sveg i Gävleborgs län.

      Påverkansbedömning
      Mark- och vegetationskartering vid Tandsjö i Gävleborgs län 2009

      Miljökonsekvensbeskrivning Tandsjö (se punkt 1.3 - Beskrivning av utredningsgruppen) 

      Vindkraftverksparken vid Kvissjaberget, innehållande 10 vindkraftsverk, ligger ca 2 mil norr om Gävle i Gävleborgs län.

      Påverksansbedömning
      Mark- och vegetationsbeskrivning vid Kvissjaberget, Gävleborgs län 2009

      Miljökonsekvensbeskrivning Kvissjaberget (se under punkt 4.2 - Naturmiljö sid.17-23) 

      De vindkraftverksparker som ännu inte offentliggjorts finns nedan:

      Hittsjön, Gävleborgs län

      Stormossen, Gävleborgs län

............................................................................................................................................................................

Under 2008 inventerades och bedömdes ett större område med 12 vindkraftsverk vid Videbäcksmåla i Torsås kommun, Kalmar län. 

      Påverkansbedömning
      Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008

      Miljökonsekvensbeskrivning Videbäcksmåla (se punkt 1.4 - Beskrivning av utredningsgruppen)